Home Prvni Predchozi Zacatek NoFrame Hledej Nasledujici Posledni

Příkazy AutoCAD

#

3D Vytváří trojrozměrné objekty pomocí mnohoúhelníkové sítě.
3DPOLE Vytváří trojrozměrné pole.
3DPLOCHA Vytváří trojrozměrnou plochu.
3DSÍŤ Vytváří mnohoúhelníkovou síť libovolného tvaru.
3DKŘIVKA Vytváří křivku z přímých čárových segmentů.

A

AMEPŘEVOD Převádí prostorové modely AME do prostorových modelů AutoCADu.
ANULOID Vytvoří objemový model anuloidu.
'APLČTI Načítá aplikace AutoLISPu, ADS a ARX.
ARX Zavádí, ruší a zprostředkovává informace o aplikacích ARX.
ASEADMIN Povoluje administrativní funkce pro příkazy externí databáze.
ASEEXPORT Povoluje administrativní funkce pro příkazy externí databáze.
ASELINKS Pracuje se spojeními mezi objekty a externí databází.
ASEROWS Zobrazí a edituje data tabulky, vytváří spojení a výběrové množiny.
ASESELECT Vytváří výběrovou množinu z řádků spojených s textovými výběrovými množinami a grafickými výběrovými množinami.
ASESQLED Spouští sekvence jazyka SQL (Structured Query Language).
ATRDEF Vytvoří definice atributů.
'ATRDISP Globálně ovládá viditelnost atributů.
ATREDIT Mění informaci obsaženou v atributu nezávisle na definici s ním sdruženého bloku.
ATREXT Vypíše data atributu.
ATRPŘEDEF Předefinuje blok a aktualizuje atributy s ním sdružené.

B

'BARVA Nastaví barvu pro nové objekty.
BOD Vytváří objekt typu bod.
BLOK Vytvoří definici bloku z množiny objektů.
BROWSER Spustí implicitní Web prohlížeč, který je definovaný v registrační databázi vašeho systému.

C

'ČAS Zobrazuje datové a časové informace o výkresu.
'ČEKEJ Provede časovanou pauzu během skriptu.
ČISTI Odstraňuje z databáze nepoužité pojmenované objekty, jako jsou nepoužívané hladiny nebo bloky.
ČTI Zpřístupní tvary pro příkaz TVAR.
ČTI3DS Importuje soubor z 3D Studia.
ČTIACIS Importuje soubor ACIS.
ČTIDXB Provede import speciálně kódovaných binárních souborů.
ČTIDXF Importuje soubor ve formátu DXF (Drawing Interchange File).
ČTIMENU Načítá soubory menu.
ČTIPS Importuje postscriptový soubor.
ČTIWMF Importuje soubor ve formátu WMF.

D

'DÁL Pokračuje v přerušeném skriptu.
DBVÝPIS Vypíše pro každý objekt ve výkresu informace z databáze.
'DEMO Vykoná posloupnost příkazů ve skriptu.
DESKA Vytváří vyplněné mnohoúhelníkové plochy – desky.
DÉLKA Prodlužuje objekt.
DĚLM Umístí bodové objekty nebo bloky ve změřených vzdálenostech na objektu.
DĚLÚ Umístí stejně od sebe vzdálené bodové objekty nebo bloky po celé délce objektu nebo jeho hranic.
DIABARVA Nastaví barvy pro nové objekty.
'DIABTYP Určuje režim zobrazení a velikost bodových objektů.
DIAEDIT Edituje text a definice atributů.
DIAG Vyhodnotí integritu výkresu.
'DIAJEDN Ovládá formáty zobrazení souřadnic a úhlů a určuje jejich přesnost.
DIAKÓTY Vytváří a modifikuje kótovací styly.
DIAMODIF Řídí vlastnosti existujících objektů.
DIAOKO Nastaví trojrozměrný směr pohledu.
'DIAPOM Nastavuje kreslící pomůcky.
DIAPOHLED Vytváří a obnovuje pohledy.
DIAPŘEJMEN Mění jména objektů.
DIATRDEF Vytvoří definici atributu.
DIATR Edituje proměnné atributy bloku.
DIATREXT Vypisuje data atributů.
'DIAUZLY Zapíná uzly a nastavuje jejich barvu.
DIAUSS Ovládá definované uživatelské souřadné systémy.
DIAUSSP Vybírá přednastavený Uživatelský systém souřadnic.
DIAVLOŽ Vkládá blok nebo další výkres.
'DIAVYBER Nastavuje režimy výběru objektů.
DIAZMĚNV Mění barvu, hladinu, typ čáry a tloušťku objektu.
DPOHLED Definuje paralelní projekci nebo perspektivní pohledy.
'DRAGMODE Řídí způsob zobrazování tažených objektů.
DSPOHLED Otevře okno Sokolí oko.
DTEXT Zobrazuje na obrazovce text, tak jak je zadáván.

E

EDITKRAJ Umožní editaci objektů krajina
EKVID Vytváří soustředné kružnice, rovnoběžné úsečky a rovnoběžné křivky.
ELIPSA Vytvoří elipsu nebo eliptický oblouk.
EXPORT Ukládá objekty do různých typů souborů.

F

'FILTR Vytváří výpisy pro výběr objektů založené na vlastnostech.

G

'GRAFOBR Přepíná mezi textovou a grafickou obrazovkou.

H

HKŘIVKA Vytváří uzavřenou oblast nebo křivku.
'HLADINA Pracuje s hladinami.
HMOTV Vypočítá a zobrazí fyzikální vlastnosti plošných a objemových těles.
HPLOCHA Vytvoří trojrozměrnou mnohoúhelníkovou síť.
HRANA Mění viditelnost hran trojrozměrných ploch.
HŠRAFY Vyplňuje uzavřené oblasti asociativním šrafovacím vzorem.

I

'ID Zobrazí souřadnice polohy.
IMPORT Importuje do AutoCADu různé typy souborů.
INTERFER Nalezne křížení dvou nebo více objemových těles a vytvoří složené těleso z jejich společného objemu.
'IZOROV Určuje aktuální izometrickou rovinu.

J

'JEDNOTKY Vybírá formáty a přesnost zobrazení souřadnic a úhlů.

K

'KAL Vyhodnocuje matematické a geometrické výrazy.
KEDIT Edituje křivky a trojrozměrné mnohoúhelníkové sítě.
KLÍN Kreslí objemové těleso ve tvaru klínu, což je vlastně diagonálně rozpůlená část hranolu se šikmou plochou ve směru osy X.
KOMPILUJ Kompiluje soubory s tvary a písmy PostScript.
KOPIE Vytváří kopie objektů.
'KOPIEVLAST Kopíruje vlastnosti jednoho objektu na jiný nebo jiné objekty.
KOPIEHIST Kopíruje text s posloupností příkazů zadávaných v příkazovém řádku do schránky.
KÓTY Zpřístupňuje kótovací režim.
KÓTYEDIT Edituje kóty.
KÓTYPRŮM Vytvoří kótu průměru nebo poloměru.
KÓTYPŘEPIŠ Přepíše kótovací systémové proměnné.
KÓTYPŘÍM Vytváří přímkové kóty.
KÓTYRÁDIUS Vytvoří radiální kóty kružnic a oblouků.
KÓTYŘET Vytvoří lineární, úhlovou nebo staniční kótu z druhé pomocné čáry předchozí nebo vybrané kóty.
KÓTYSROVNEJ Vytvoří šikmou lineární kótu.
KÓTYSTANIČNÍ Vytváří staniční kóty.
KÓTYSTŘED Vytvoří středovou značku nebo osu kružnic a oblouků.
KÓTYSTYL Vytváří a modifikuje kótovací styl z příkazové řádky.
KÓTYTEDIT Posouvá a otáčí kótovací text.
KÓTYÚHEL Vytváří kóty úhlů.
KÓTYZÁKL Vytvoří lineární, úhlové nebo staniční kóty od společné základny předchozí nebo vybrané kóty.
KOULE Vytváří 3D objemový model koule.
KRAJKNIH Umožní údrřbu knihovny krajin
'KROK Omezuje pohyb kurzoru na určité zadané intervaly.
KRUŽNICE Vytvoří kružnici.
KŘIVKA Vytváří dvourozměrné křivky.
'KURZOR Ovládá velikost uchopového terčíku.
KUŽEL Vytvoří trojrozměrný objemový kužel.
KVÁDR Vytvoří trojrozměrné těleso kvádr.

L

LOGSOUBOR_NE Uzavírá protokol otevřený předchozím příkazem LOGSOUBOR_ANO.
LOGSOUBOR_ANO Zapisuje obsah textového okna do protokolu.

M

MATKNIH Importuje a exportuje materiály z a do knihovny materiálů.
MČÁRA Vytváří vícenásobné rovnoběžné úsečky (multičáry).
MČEDIT Edituje několik rovnoběžných úseček.
MČSTYL Definuje styl multičar.
MENU Načte soubor menu.
'MEZE Nastavuje a řídí hranice výkresu.
MĚŘÍTKO Zvětšuje nebo zmenšuje vybrané objekty stejnou měrou ve směrech X , Y a Z.
MLHA Nastaví mlhu pro scénu
MODEL Přepíná výřez z výkresového do modelového prostoru.
MPNASTAV Nastavuje podobu výkresu.
MPOHLED Vytváří plovoucí výřezy a zapíná existující plovoucí výřezy.
MTEXT Vytváří odstavcový text.

N

NASTAVUV Mapuje materiál na geometrii
NASTAVWMF Nastavuje volby pro příkaz ČTIWMF.
NÁHLED Ukazuje, jak bude obrázek vypadat po vytištění.
NKRÁT Opakuje následující příkaz, dokud není zrušen.
NOVÁKRAJ Přidává do výkresu relistické krajinné objekty, jako jsou např. stromy nebo křoví
NOVÝ Vytváří nový výkresový soubor.
NPANEL Zobrazuje, skrývá a mění pozici panelů nástrojů.
NVLOŽ Vkládá více instancí bloku do pravoúhlého pole.

O

OBDÉLNÍK Nakreslí pravoúhelníkovou křivku.
OBJKRESLI Generuje profily a řezy v pohledech vytvořených pomocí příkazu OBJPOHLED.
OBJPOHLED Vytváří plovoucí pohledy pomocí ortografické projekce do multipohledu 3D těles a objemových těles.
OBJPROF Vytváří obrázky profilů trojrozměrných těles.
OBLAST Z výběrové množiny existujících objektů vytváří objekt typu oblast.
OBLOUK Vytváří oblouk.
OBNOV Obnoví vymazané objekty.
OBRÁZEK Vkládá do výkresového souboru AutoCADu obrázky v různých tomátech.
OBRKVALITA Řídí kvalitu zobrazení obrázků.
OBROŘEŽ Vytváří nové ořezové hranice pro objekty tvořené jedním obrázkem.
OBRPŘIPOJ Připojuje nový objekt obrázku a jeho definici.
OBRRÁM Řídí, zda bude na obrazovce zobrazen rám obrázku.
OBRUPRAV Řídí hodnoty jasu, kontrastu a stmívání vybraného obrázku.
OBSÍŤ Vytváří trojrozměrnou mnohoplošnou síť vrchol vedle vrcholu.
ODKAZ Vytváří čáru spojující poznámku s příslušnou vlastností.
ODRUKY Vytváří série čárových segmentů kreslených rukou.
ODŘÍZNI Odřízne množinu objemových těles s rovinou.
OKO Nastavuje směr pohledu pro trojrozměrnou vizualizaci výkresu.
OLESPOJE Aktualizuje, mění a ruší existující spojení.
OROTUJ Vytváří pevné těleso rotací dvourozměrného objektu kolem osy.
'ORTO Omezuje pohyb kurzoru.
OŘEŽ Ořeže objekty podle řezných hran definovaných jinými objekty.
OTEVŘI Otevře existující výkresový soubor.
OTOČ Posouvá objekty kolem referenčního bodu.
OTOČ3D Posouvá objekty kolem trojrozměrné osy.

P

PIŠ3DS Exportuje do souboru 3D Studia.
PIŠACIS Exportuje pevné objekty AutoCADu do souboru ACIS.
PIŠBLOK Zapíše objekty do nového výkresového souboru.
PIŠBMP Ukládá vybrané objekty do souboru nezávislého bitmapového formátu.
PIŠDXF Vytváří soubor formátu DXF z aktuálního výkresu.
PIŠDWF Provádí export výkresu ve formátu souboru pro Web.
PIŠPS Vytváří postscriptový soubor.
PIŠSTL Ukládá objemový model do ASCII nebo binárního souboru na disk.
PIŠWMF Ukládá objekty do souboru WMF.
'PÍSMO Vytvoří pojmenovaný textový styl.
PKOPIE Kopíruje aktuální pohled do schránky Windows pro propojení do jiné aplikace OLE.
PLOCHA Počítá plochu a obvod objektů nebo definovaných oblastí.
PLOT Vykreslí výkres na plotru, tiskárně nebo do souboru.
'POHLED Ukládá a obnovuje pojmenované pohledy.
POLE Vytváří pravidelně uspořádané násobné kopie objektů.
POLOPŘÍMKA Vytváří polopřímku.
POLYGON Vytváří rovnostrannou uzavřenou křivku.
POŘADÍ Změní pořadí zobrazení obrázků a jiných objektů.
POSUN Posune objekty o určenou vzdálenost v zadaném směru.
POZADÍ Nastaví pozadí pro scénu
'PP Posunuje zobrazení výkresu v aktuálním výřezu.
'PRAVOPIS Kontroluje pravopis ve výkresu.
PREFERENCE Umožňuje uživatelskou úpravu nastavení AutoCADu.
PRODLUŽ Prodlouží objekt k hranicím jiného objektu.
PROTÁHNI Posunuje nebo protahuje objekty.
PRSTEN Kreslí vyplněné kružnice a prstence.
PRŮHLEDNOST Určuje průhlednost nebo neprůhlednost pozadí obrázků.
PRŮNIK Vytváří složená tělesa nebo oblasti z průniku dvou nebo více těles nebo oblastí.
PRŮŘEZ Použije průsečík roviny a objemových těles k vytvoření oblasti.
PŘEDEF Obnoví interní příkazy AutoCADu zakázané příkazem ZAKAŽ.
PŘEJMEN Mění jména objektů.
'PŘEKR Obnoví zobrazení aktuálního výřezu.
'PŘEKRV Obnoví zobrazení všech výřezů.
PŘERUŠ Vymaže části objektů nebo rozdělí objekt na dva.
PŘEVOD Převádí 3D křivky a asociativní šrafy na optimalizovaný formát R14.
PŘÍMKA Vytvoří přímku.
PŘÍPL Vytvoří mezi přímkovou plochu dvěma křivkami.
PSVLEČ Ovládá vzhled PostScriptového obrázku přetahovaného pomocí PSIN.
'PTEXT Řídí zobrazování a vykreslování textových a atributových objektů.
PŮDORYS Zobrazí půdorysný pohled uživatelského souřadnicového systému.

R

'RADA () Zobrazí okamžitou nápovědu.
'RASTR Zobrazí bodový rastr.
'REFBOD Nastavuje referenční bod pro aktuální výkres.
REGEN Regeneruje výkres a obnoví aktuální výřez.
REGENV Regeneruje výkres a obnoví všechny výřezy.
'REGENA Řídí automatickou regeneraci výkresu.
REINIC Znovu inicializuje vstupně/výstupní porty, digitizér, displej a soubor s parametry programu.
RENDER Vytváří realisticky stínovaný obraz třírozměrné drátěné konstrukce nebo objemového modelu.
RESTAURUJ Opraví poškozený výkres.
ROZDÍL Odečtením vytvoří složenou oblast nebo objemové těleso.
ROZLIŠ Nastavuje rozlišení pro vytváření objektů v aktuálním výřezu.
ROZLOŽ Rozloží složený objekt na jeho jednotlivé objekty.
RULOŽ Uloží aktuální výkres.
ROTPL Vytvoří rotační plochu kolem určené osy.
RMAT Řídí rendrování materiálů.
RPREF Nastavuje preference rendrování.
RDEMO Vytvoří skript, který se nepřetržitě opakuje.

S

SCÉNA Řídí použití scén v modelovém prostoru.
SJEDNOCENÍ Vytvoří složenou oblast nebo objemové těleso.
SKOPIE Kopíruje objekty do schránky Windows.
SKRYJ Regeneruje trojrozměrný model a potlačí skryté čáry.
SKUPINA Vytvoří pojmenovanou množinu objektů.
SROVNEJ Posunuje a otáčí objekty tak, aby se srovnaly s jinými objekty.
STÍN Zobrazí vystínovaný obraz výkresu v aktuálním výřezu.
STOPA Vytváří plné čáry.
SVĚTLO Ovládá světla a světelné efekty.
SVLOŽ Vkládá data ze schránky Windows.
SVLOŽSPEC Vkládá data ze schránky Windows a řídí jejich formát.
SYS Zpřístupňuje příkazy operačního systému.
'SYSPAR Vypisuje nebo mění hodnoty systémových proměnných.
SPLINE Vytvoří kvadratickou nebo kubickou spline (NURBS) křivku.
SPLINEDIT Edituje spline objekt.
STATIS Zobrazí statistiku rendrování výkresu.
'STAV Zobrazí statistiky výkresu, režimy a rozsahy.
'STROMINF Zobrazuje informaci o aktuálním prostorovém indexu výkresu.
SYSOKNA Uspořádá okna
ŠRAFY Vyplní plochu šrafovacím vzorem.
ŠRAFEDIT Modifikuje existující blok asociativních šraf.

T

TABLET Kalibruje, konfiguruje a zapíná-vypíná tablet.
'TČMĚR Nastavuje měřítkový faktor pro typ čáry.
TEXT Vytvoří jeden řádek textu.
'TEXTOBR Přepne z grafické obrazovky do textové.
TOLERANCE Vytváří geometrické tolerance.
TRAPL Kreslí trajekční plochu, tj. plochu, která vznikne posunem trajektorie podél směrového vektoru.
'TYPČ Vytváří, načítá a nastavuje typy čar.
TVAR Vkládá do výkresu definovaný tvar.

U

'UCHOP Nastavuje trvalý uchopový režim objektů.
UKAŽMAT Vypisuje typy materiálů a jejich způsob přiřazení k vybraným objektům.
ULOŽ Ukládá výkres pod aktuálním jménem souboru nebo pod zadaným jménem.
ULOŽJAKO Ukládá nepojmenovaný výkres pod jménem souboru nebo přejmenovává aktuální výkres.
ULOŽOBR Uloží rendrovaný obrázek do souboru.
USS Ovládá uživatelské souřadné systémy.
USSI Ovládá viditelnost a umístění ikony USS.
ÚSEČKA Vytváří přímé čárové segmenty.

V

VÁLEC Vytváří trojrozměrný válec.
VEN Ukončí AutoCAD.
VHLADINA Nastavuje viditelnost hladiny ve výřezech.
VLOŽ Umísťuje do aktuálního výkresu pojmenovaný blok nebo jiný výkres.
VLOŽOBJEKT Vloží napojený nebo vestavěný objekt.
VSNÍMEK Vytvoří soubor se snímkem aktuálního výřezu.
VYBER Umístí vybrané objekty do výběrové množiny Předchozí.
VYJMIS Kopíruje objekty do schránky Windows a maže tyto objekty z výkresu.
VYMAŽ Odstraňuje z výkresu objekty.
'VYPLNĚNÍ Řídí vyplňování násobných úseček, stop, ploch a širokých křivek.
VYPLPS Vyplní obrys dvourozměrné křivky postscriptovým vzorem.
VYTÁHNI Vytvoří jedinečné objemové primitivum metodou vytažení z existujícího dvourozměrného objektu.
VYTVOŘB Definuje blok pomocí dialogu.
VÝKRES Přepíná z výřezu modelového prostoru do výkresového prostoru.
VÝPIS Zobrazí databázové informace o vybraných objektech.
VÝŘEZ Rozděluje grafickou oblast na více pravidelných výřezů.
'VZD Změří vzdálenost a úhel mezi dvěma body.

X

XPŘIPOJ Přiřadí aktuálnímu výkresu vnější odkazy.
XVAŽ Svazuje závislé symboly xref s výkresem.
XOŘEŽ Definuje ořezovou hranici pro xrefy a nastaví přední nebo zadní ořezové roviny.
XPLODE Rozloží složený objekt na jeho komponenty.
XREF Řídí externí reference do výkresových souborů.

Z

Z Zruší naposledy provedenou operaci.
ZAKAŽ Umožňuje použití uživatelského příkazu místo interního příkazu AutoCADu stejného jména.
ZAOBLI Vyhlazuje a zaobluje hrany objektů.
'ZDVIH Nastavuje zdvih a tloušťku nových objektů.
ZKOS Srazí hrany objektů.
ZMĚNA Mění vlastnosti existujících objektů.
ZMĚNAV Změní barvu, hladinu, typ čáry, měřítko typu čáry a výšku objektů.
'ZNAČKY Ovládá zobrazování značek.
ZNOVA Ruší účinek předchozího příkazu Z nebo ZPĚT.
ZOBRAZ Zobrazí obrázek formátu BMP, TGA nebo TIFF.
'ZOOM Zvětšuje nebo zmenšuje zdánlivou velikost objektů v aktuálním výřezu.
ZPĚT Ruší účinek příkazů.
'ZPRÁVA Zobrazí informaci o AutoCADu.
ZRCADLI Vytváří zrcadlové kopie objektů.
ZRCADLI3D Vytváří zrcadlový obraz objektů podle roviny.
ZRUŠMENU Ruší dodatečné soubory menu.
ZSNÍMEK Zobrazí v aktuálním výřezu rastrový obrázkový soubor se snímkem.

DIAUCHOP -- Trvalý mód režimu Uchop

Nastavuje trvalý mód režimu Uchop a mění velikost uchopovacího terčíku

Trvalý mód režimu Uchop, zvaný také mód Uchop, vám dovoluje zadat přesně umístěný bod v objektu. Každý mód určuje umístění. Trvalý mód režimu Uchop je účinný dokud jej nevypnete. V menu Volby klikněte myší tlačítko Trvalý mód režimu Uchop Na výzvu Příkaz zadejte diauchop Popis dialogového panelu pole Výběr nastavení Zadává Trvalý mód režimu Uchop. Vyberte jednu nebo více voleb. Koncový Kolmo Polovina Tangenta Střed Nejbližší Bod Zdánlivý průsečík Kvadrant Rychle Průsečík Zruš vše Referenční
Pole Velikost kurzoru
Nastavení zůstane účinné dokud nezadáte jiný mód nebo nevypnete Trvalý mód režimu Uchop.

'KURZOR

Ovládá velikost terčíku pro uchopování objektů.
Příkazová řádka: kurzor
Výška terčíku uchopení objektů (1-50 pixelů) : Zadejte hodnotu (1-50) nebo stiskněte klávesu ENTER. Čím vyšší bude číslo, tím větší bude uchopovací terčík. Uchopování objektů funguje jen u objektů, které jsou uvnitř terčíku nebo jím procházejí. Příkaz KURZOR řídí velikost terčíku pro uchopování objektů a nikoliv kurzor pro výběr objektů, který se zobrazuje při výzvě Vyberte objekty. Kurzor pro výběr objektů je řízen pomocí systémové proměnné PICKBOX.

'UCHOP

Nastavuje trvalý mód uchopení objektů
Mód uchopení objektů, nazýván také mód Uchop, umožňuje přesné určení bodu na objektu. Každý mód určuje jeden ze způsobů výběru bodu. Mód uchopení objektů zůstává zapnutý až do té doby, dokud mód nevypnete nebo nezvolíte jiný.
V panelu nástrojů Standard klikněte nabídku Uchopení objektů Na výzvu Příkaz zadejte uchop Módy pro uchop: Zadejte výpis jmen, nic nebo ne, nebo stiskněte klávesu Zadejte jeden nebo více módů pro uchopení objektů napsáním prvních třech znaků ve jménu módu. Jestliže zadáte více než jedno jméno, oddělujte jména čárkou. AutoCAD nabízí tyto následující módy uchopení objektů:
Koncový Tangenciální
Polovina Bod
Průsečík Referenční
Zdánlivý průsečík Nejblíže
Střed Rychle
Kvadrant Nic
Kolmo

'ZOOM

Zvětšuje nebo zmenšuje zdánlivou velikost objektů v aktuálním výřezu. Příkaz ZOOM můžete použít transparentně, jestliže je zapnut režim ROZLIŠ Rychlý zoom. Příkaz ZOOM nelze používat transparentně během příkazů OKO nebo DPOHLED, nebo během vykonávání jiného příkazu ZOOM, PP nebo POHLED.

Nabídka Zobrazit: Zoom Příkazová řádka: zoom

Vše / Střed / Dynamický / Maximálně / Předchozí / měříTko (X/XV) / Okno / {Rychlý}: Zadejte volbu, určete zoomovací okno, zadejte hodnotu měřítka, nebo stiskem klávesy ENTER zapněte zoomování v reálném čase.

Vše

Zvětší pohled tak, aby se zobrazil celý výkres v aktuálním výřezu. V půdorysném pohledu AutoCAD zvětší pohled na meze výkresu nebo na aktuální velikosti, podle toho co je větší. Ve 3D pohledu je příkaz ZOOM Vše ekvivalentní volbě ZOOM Maximálně. Pohled pak zobrazuje všechny objekty, i když výkres přesahuje meze výkresu.
Příkaz ZOOM Vše není možné použít transparentně, protože vždy výkres regeneruje.

Střed

Zvětší pohled tak, aby zobrazil okno, definované středovým bodem a hodnotou zvětšení nebo výškou. Menší hodnota pro výšku zvýší zvětšení. Větší hodnota sníží zvětšení.

Dynamický

Střed: Zadejte bod (1). Zvětšení nebo výška aktuální: Zadejte hodnotu nebo stiskněte klávesu ENTER.

Zvětší pohled tak, aby se zobrazila generovaná část výkresu, vytvořená pomocí obdélníku s pohledem. Obdélník s pohledem reprezentuje výřez, který můžete zmenšit nebo zvětšit a pohybovat s ním po výkrese. Umístěním a určením velikosti obdélníku pohledu vykoná odpovídající PP nebo ZOOM tak, aby byl výřez vyplněn obrazem uvnitř obdélníku pohledu. Nejprve se zobrazí obdélník pohledu z příkazu PP. Přetáhněte jej na požadovanou polohu a stiskněte výběrové tlačítko. Poté se zobrazí obdélník příkazu Zoom. Změňte jeho velikost a poté stiskněte klávesu ENTER, což provede zoom, nebo stiskněte výběrové tlačítko, což vás vrátí zpět do obdélníka příkazu PP. Stiskem ENTER vyplníte aktuální výřez obrazem uzavřeným v obdélníku.

Maximálně

Zvětší pohled tak, aby zobrazil celý rozsah výkresu. Volbu ZOOM Maximálně nelze použít transparentně, protože vždy výkres regeneruje.

Předchozí

Zvětší zobrazení tak, aby se zobrazil předchozí pohled. Takto přitom můžete obnovit až 10 předchozích pohledů.

měříTko (X/XV)

větší zobrazení podle určeného měřítka. Hodnota, kterou zadáte, je relativní vzhledem k mezím výkresu. Zadáním hodnoty 2 se například zdvojnásobí zdánlivá velikost zobrazení veškerých objektů vzhledem k té velikosti, kterou by měly při zvětšení na meze výkresu.

Jestliže zadáte hodnotu, za kterou následuje písmeno x, určí AutoCAD měřítko relativně vzhledem k aktuálnímu pohledu. Po zadání .5x se tak například každý objekt se zobrazí v poloviční velikosti, než je jeho aktuální velikost na obrazovce. Pokud zadáte hodnotu, za kterou následují znaky xv, určí AutoCAD měřítko relativně vzhledem k jednotkám výkresového prostoru. Zadáním .5xv se tak například zobrazí modelový prostor v polovičním měřítku jednotek výkresového prostoru. Následující ilustrace ukazuje několik výřezů, uspořádaných ve výkresovém prostoru. Pohled v každém výřezu má měřítko relativní k výkresovému prostoru. První pohled má měřítko 1=1 relativně k výkresovému prostoru (1xv), druhý má měřítko .5=1 relativně k výkresovému prostoru (.5xv) a tak dále.

Okno

Zvětší pohled tak, aby se zobrazila oblast určená dvěma protilehlými body pravoúhelníkového okna. První roh: Určete bod (1). Druhý roh: Určete bod (2).

Rychlý

většuje interaktivně do logické velikosti. Ukončete pomocí Esc nebo Enter nebo pravým tlačítkem vyvolejte kurzorovou nabídku. Kurzor se změní na zvětšovací sklo se znaménky plus (+) a minus (-). Pomocí aktuálního okna výkresu se určí faktor zvětšení. Příkaz ZOOM použije přitom polovinu výšky okna, a tím zvětší faktor zvětšení na 100 %. Pokud podržíte výběrové tlačítko stisknuté ve středu okna a přesunete se vertikálně až k hornímu okraji okna, zvětší se přiblížení na 100 %. Naopak, pokud podržíte výběrové tlačítko stisknuté ve středu okna a přesunete se vertikálně na spodní okraj okna, oddálí se zobrazení o 100 %. Poznámka: Pokud umístíte kurzor na spodní okraj okna, podržíte výběrové tlačítko a přesunete se vertikálně k hornímu okraji okna, bude faktor přiblížení roven 200 %. Jakmile dosáhnete hranice maximálního přiblížení, znaménko plus v kurzoru zmizí, čímž naznačuje, že již není možné zobrazení přiblížit. Pokud naopak dosáhnete hranice maximálního oddálení, zmizí z kurzoru znaménko minus, čímž indikuje, že již není možné zobrazení oddálit. Jakmile pustíte výběrové tlačítko, zoomování se zastaví. Můžete také pustit výběrové tlačítko, přesunout kurzor na jinou pozici ve výkresu a poté znovu stisknout výběrové tlačítko a pokračovat v zoomování zobrazení z této nové pozice. Chcete-li zoomování na nové pozici ukončit, stiskněte klávesu ENTER nebo ESC.


Editační metody

AutoCAD nabízí dva postupy editace: buď můžete nejdříve spustit příkaz a vybrat objekty, nebo nejdříve vybrat objekty a poté je editovat. V této kapitole je popsán postup výběru a editace 2D objektů. Témata v této kapitole Práce s pojmenovanými objekty Výběr objektů Editace objektů pomocí panelu nástrojů Vlastnosti objektu Kopírování formátu na ostatní objekty Kopírování objektů Posun objektů Vymazání objektů Změna velikosti objektů Vložení přerušení do objektů Rozložení objektů Editace křivek Editace multičar Editace spline Zkosení objektů Zaoblení objektů Editace šraf Práce s pojmenovanými objekty Kromě grafických objektů používaných AutoCADem jsou ve výkresových souborech uloženy i negrafické objekty. Ty mají připojeno popisné označení (například bloky, hladiny, skupiny či kótovací styly). Ve většině případů pojmenujete objekt při vytváření a později jej můžete přejmenovat. Názvy jsou uloženy v tabulkách symbolů. Pokud zadáte pojmenovaný objekt na příkazovém řádku nebo jej vyberete v dialogu, odkazujete na název objektu a přidružená data objektu v tabulce symbolů. Témata v této stati Čistění pojmenovaných objektů Nepoužívané pojmenované objekty nebo objekty, na které nepoužíváte odkazy, můžete čistit (vymazat z výkresu) kdykoliv během editačního sezení. Čistění zmenšuje velikost výkresu. V AutoCADu není možné čistit objekty, na které se odkazují jiné objekty. Soubor s písmem může být například odkazován stylem textu. Hladina je zase odkazována objekty v ní obsaženými. Čistit můžete jak jednotlivé objekty, tak i objekty určitého typu nebo všechny pojmenované objekty ve výkresu. Čistění odstraní pouze jednu úroveň odkazů. Pokud například vyčištěním vrstvy odstraníte pouze odkaz na typ čáry, samotný typ čáry vyčištěn není, pokud nezačnete znovu čistění se zapnutou volbou typ čáry. Přejmenování objektů Přejmenovat můžete jakýkoliv pojmenovaný objekt s výjimkou těch, které AutoCAD pojmenovává implicitně (například hladina 0 nebo typ čáry CONTINUOUS). Názvy nesmí být delší než 31 znaků a nemohou obsahovat 8bitové znaky. Mezi platné znaky patří písmena, číslice a zvláštní symboly - znak dolaru ($), pomlčka (-) a podtržítko (_). Jakmile zadáte název, AutoCAD změní znaky na kapitálky. Jak se bude výkres stávat složitějším, můžete přejmenovat objekty tak, aby názvy měly smysl nebo aby nedošlo ke konfliktu s názvy ve výkresech vložených do hlavního výkresu.
Pokud pojmenováváte objekty se závislými symboly, názvy objektu a tabulky symbolů jsou zkombinovány tak, aby vytvořily název dlouhý maximálně 31 znaků. Při zkombinování názvů objektu a tabulky symbolů odstraní AutoCAD svislý oddělovač (|) z názvu každého závislého symbolu a nahradí jej dvěma znaky dolaru ($) oddělenými číslem (většinou nulou), například STAIR$0$STEEL. Více informací o pojmenovávání tabulky symbolů naleznete v kapitole „Připojení Xrefů k výkresu„.
Přejmenování skupiny objektů
Chcete-li přejmenovat skupinu podobně pojmenovaných objektů najednou, použijte náhradní znaky. Pokud například chcete přejmenovat skupinu hladin STAIR$LEVEL-1, STAIR$LEVEL-2 a STAIR$LEVEL-3 na S_LEVEL-1, S_LEVEL-2 a S_LEVEL-3, zadejte stair$* do textového pole Původní jméno a s_* do textového pole Přejmenovat na. V následující tabulce jsou uvedeny náhradní znaky, které je možné použít.
Platné náhradní znaky
Znak Definice
# (plot) Zastupuje číslo
@ (zavináč) Zastupuje jakýkoliv abecední znak
. (tečka) Zastupuje nealfanumerické znaky
* (hvězdička) Zastupuje jakýkoliv řetězec a může být použit kdekoliv ve vyhledávaném řetězci
? (otazník) Zastupuje jeden znak (například ?BC může být ABC, 3BC atd.
~ (vlnovka) Zastupuje cokoliv kromě vzoru (například (*AB* zastupuje všechny řetězce neobsahující AB
[...] Zastupuje jakýkoliv znak uvedený v závorkách (například (AB(C zastupuje AC i BC

[~...] Zastupuje jakýkoliv znak, který není v závorkách (například ((AB(C zastupuje XC, ale ne AC
- (pomlčka) V závorkách určuje rozmezí znaků (například (A-G(C zastupuje AC, BC atd. až GC, ale ne HC
' (apostrof) Další znak je brán doslovně, například '*AB zastupuje *AB
Poznámka Kromě náhradních znaků uvedených v předchozí tabulce můžete pro přejmenování objektů použít i příkaz PŘEJMEN.


Home Prvni Predchozi Zacatek NoFrame Hledej Nasledujici Posledni
Copyright © 1998 Josef Štětina